Nyheder

Aktiviteter

Der er ikke opdateret nye begivenhedder i 2020 fra bestyrelsens side - lige så snart de kommer bliver de sat herind


Badebroen er sat op:

Trods Coruna har et antal frivillige opsat badebroen så badesæsonen er startet.

POPULÆR

Generalforsamling  2020 udsættes!!


Til medlemmer af GF Røsnæsnæs Strandpark

 

Kære alle

 

Desværre er der nogle ting bestyrelsen ikke har indflydelse på og det er bla. vejret og Coronavirus.

 

Jvf. vedtægterne skulle der afholdes generalforsamling i maj/juni måned, men myndighedernes anvisninger gør det desværre ikke muligt.

Myndighederne sætter en grænse for størrelsen på forsamlinger på 10 personer indtil videre, og vi kan potentielt nå op på 198 deltagere.

 

Generalforsamlingen var planlagt til 23 maj, men må desværre udsættes.

Det er bestyrelsen håb at den kan afholdes i Juni eller Juli, og vi vil informere så snart det er muligt.

 

Den nuværende bestyrelse vil selvfølgelig varetage foreningens drift på sædvanlig forsvarlig vis, indtil generalforsamling kan afholdes og evt. nye medlemmer kan indvælges. (et bestyrelsesmedlem og kasserer)

 

I bestyrelsen havde vi planlagt to fælles/frivillige arbejdsdage.

En dag hvor badebroen igen skulle opsættes og en dag med fokus på fællesarealerne.

Begge frivillige arrangementer er desværre udsat på ubestemt tid.

Så snart der kommer en udmelding fra regeringen, der gør det muligt og ansvarligt at mødes så mange mennesker, vil vi invitere til disse to dage.

Den fælles arbejdsdag vil bestå i udendørsarbejde på fællesarealerne. F.eks. beskæring af træer og buske omkring søen.

Ved nedtagelse af badebroen sidste gang havde vi stor succes med at samle et hold af frivillige. Det håber vi kan lade sig gøre igen.

Men som sagt er disse to datoer desværre udsat på ubestemt tid. Uanset hvad vil bestyrelsen, eventuelt med hjælp fra anden side, prioritere at badebroen opsættes og er klar til badesæsonen.

De fleste har bemærket at vi døjer med ekstra meget overfladevand på fællesarealerne i vinterhalvåret. I forlængelse af tidligere generalforsamling, kan vi oplyse at vi netop er igang med at få udarbejdet en rapport med løsninger, der skal synliggøre og kortlægge nogle af de problematikker der er på det fælles dræn og fællesarealerne. Rapporten udføres af professionelle fagfolk som til dagligt arbejder med løsninger på sager som disse.

Når vi har modtaget rapporten kan vi forhåbentligt tage aktion på løsningerne. Vi vil i den forbindelse holde jer løbende orienteret.

 

Enkelte har ytret ønske om at mødes med bestyrelsen med henblik på at kigge på individuelle udfordringer. Bestyrelsen har valgt at afvise/udskyde dette, indtil vi har en professionel vurdering af udfordringerne og fysiske møder er forsvarlige.

 

Bestyrelsen håber at alle kommer godt igennem krisen og ser frem til at mødes snarest.

 

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til bestyrelsen.

 

pbv

 

Steen Hansen

Formand

Nyheder

Vejledning naturpleje

15 juni 2019 \\ 

Få glæde af denne vejledning

Denne vejledning er til dig, der lige har købt en sommerhusgrund på Røsnæs, og til dig, der har haft din sommerhusgrund længe, og som fortsat er interesseret i at indrette og pleje naturen bedst muligt.

Vejledningen introducerer naturværdierne i det omgivende landskab og giver praktiske anvisninger på, hvordan du kan indrette og pleje din egen grund.

Vejledningen giver tips og tricks, som du kan bruge, når du skal pleje flora og fauna, vælge træer og buske og udforme din sommerhusgrund for fremtiden. Enhver grund og have kan ses som en integreret del af det omgivende landskab og give dig og din familie rige naturoplevelser.

Vejledningen tager afsæt i de lokale forhold, der gør sig særligt gældende på Røsnæs sydskrænter dvs. sommerhusområderne, der vender ned mod Kalundborg Fjord. Tilsvarende forhold vil dog gøre sig gældende ved mange andre vestsjællandske, kystnære områder med gammel overdrevsnatur. Alle fotos er taget i Nostrup eller Kongstrup.

Vejledningen skal du opfatte som et katalog af idéer til inspiration, som du kan plukke i efter behag. Vejledningen tager ikke højde for de krav og retningslinjer, som gælder i henhold til lokalplaner og servitutter. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i lokalt gældende regler, koordinere med naboer og måske tage spørgsmål af fælles interesse op til drøftelse i grundejerforeningen.

Vejledningen er udarbejdet af undertegnede for egen regning. Det er sket på opfordring af flere grundejerforeninger - uden at disse dog skal stilles til regnskab for indholdet. Min baggrund er, at jeg har fulgt området og dets udvikling siden mine forældre i 1959 købte en grund på Smedelinien. Desuden er jeg naturvejleder, og i en periode indtil foråret 2019 har jeg repræsenteret de 10 sommerhus-grundejerforeninger på Røsnæs i Kalundborg Kommunes Landliggerudvalg. Jeg har også trukket på de erfaringer med naturpleje i sommerhusområder, som naturvejleder Jørgen Stolt har gjort i samarbejde med Odsherred Kommune.

Vejledningen introducerer indledningsvis områdets geologi, historie og natur. Herefter beskriver den, hvordan du kan værne om den oprindelige flora og fauna, samt hvordan du gennem fornuftigt plantevalg og pleje kan fastholde og udvikle en varieret og rig natur.

Vejledningen kan du både bruge, når du skal planlægge fremtiden for hele din sommerhusgrund, og når du blot skal løse en konkret opgave i haven. Det er fint at tage ét skridt ad gangen. Indholdsfortegnelsen på næste side giver dig et overblik.

Jeg hører meget gerne om dine erfaringer, som måske kan bruges til at forbedre eventuelt kommende udgaver af denne vejledning. Tak på naturens vegne - og rigtig god fornøjelse!

Lasse Thomas Edlev, www.edlev.info

Oprettet af Bent Lundgren